Drenaj Sistemleri

Drenaj Sistemleri

Herhangi bir alanda toprağın su tutma kapasitesini aşan fazla suyun toprak içerisinde yatayda ve düşeyde hareket etmesi ya da geçirimsiz yüzeylerde çeşitli nedenlerle oluşan suyun alandan tahliyesidir. Yapısal ya da peyzaj çalışmaları sonucunda zemin karakterleri nedeniyle farklı kullanımlar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kullanımlar toprak kum vs. gibi geçirgenliği yüksek karakterde olabileceği gibi, taş duvar, beton, bina ya da kil gibi geçirgenliği düşük düzeyde karakter içerebilmektedir. Peyzaj mimarlığında drenaj tasarım ve planlamanın etkili olabilmesi içi önemli yer teşkil
etmektedir. Geleceğin yaşam çevresini planlarken topografya, yapısal ve bitkisel peyzaj, mikro, makro iklimlerin ve yeşil dokunun oluşumu sırasında su ile oluşabilecek etkileri, zararları en aza indirmede, kontrol sağlamada, verimli ve ekonomik alanların sürdürülebilirliğinin oluşturulmasında drenaj yapılması peyzaj mühendisliğinde önemli bir konudur.

Drenaj sorunu iki şekilde oluşmaktadır. Birincisi geçirgenliği olmayan ya da geçirgenliği az olan zeminlerde oluşan yüzey akışları ya da birikmeler. İkincisi ise geçirgenliği yüksek zeminlerde düşeyde hareket eden suyun toprağın su tutma kapasitesinden fazlasının hareketi ile oluşan toprak altı akışlarıdır. Doğanın yapısı gereği doğal drenaj hatlarına sahiptir. Bu doğal drenaj hatları alanın topografik yapısına bağlı olmakla birlikte yapılan yapılar kazı-dolgu neticesinde mevcut doğal drenaj hatları bozulur. Bu sebeple alanlarda yüzeysel ve toprak altı su birikmeleri ve dolayısıyla alana su baskısı olmaktadır. Bu su baskısı alan içerisinde bulunan yapısal ve bitkisel öğelerin bozulmalarına, deforme olmalarına hatta bitkilerin ölümüne ve yapıların yıkılmasına neden olur. Bu sebeple alanın topografik yapısı, su baskısı, toprağın su tutma ve su çekme kapasiteleri göz
önünde bulundurularak uygun planlamalar yapılması gerekmektedir. Bu planlamalar alanda biriken ya da birikmesi muhtemel suyun drene edilerek yapılara ve alana suyun yaptığı baskıdan dolayı oluşabilecek zararlardan alanı korumuş olur.

Drenajın faydaları

 • Arazide homojen bir kuraklık ve dengeli bir rutubet sağlanır.
 • Bitki kök bölgesi derinleşir.
 • Toprak sıkışır.
 • Arazinin her tarafında homojen olarak bitki yetiştirme imkânı elde edilir.
 • Ürün artışı sağlanır.
 • Erozyon tehlikesi kalkar.
 • Kapalı drenajda tesis koruma zorluğu olmaz ve çok uzun süre dayanır.
 • Topraktaki yüksek zararlı taban suyu nedeniyle olabilecek tuzlanma ve dolayısıyla çoraklaşma
  önlenir.
 • Göllenen veya aşırı su tutan alanlarda kökler yüzlek gelişir, bitki büyüme ve gelişimi yavaşlar. Drenaj, bitki kök bölgesindeki fazla suyun uzaklaştırılması işlemidir. Bunun için ya yüzey drenajı yapılmalı ya da kapalı drenaj yapılmalıdır. Yüzey drenajının yapımı kapalı drenaj yapımından daha ucuz ve kolaydır. Çim alanının yapımı döneminde, toprak yüzeyine su toplama kanallarına veya yollara hafif bir eğim verilir. Böylece çim yüzeyindeki su kolayca akarak su kanallarına ulaşır. Bazı geniş çim alanlarında yüzey akışını yönlendirmek amacı ile yapılan yüzey drenajı yeterli olmayabilir. Ağır topraklarda suyun alt katmanlara kadar süzülmesi ve drenaj sistemi ile uzaklaştırılması Önemli bir sorundur. Ağır topraklara sahip geniş park alanlarında 10 – 50 cm genişliğinde, 50- 100 cm derinliğinde açılan hendeklere iri çakıl veya kırılmış taş doldurularak basit bir drenaj oluşturulur Peyzaj Alanlarında Fazla Su Bitki gelişimini olumsuz yönde etkiler! Otopark Üstü Uygulamalar Otopark üstü alanlarda toprak derinliğinden faydalanmak için drenaj levhası da kullanılarak drenaj yapılabilir.
  Drenaj Sisteminin Önemi
  Drenaj sistemi alanlardaki yüzeysel suyun drene edilebilmesi için gerekli ve bir o kadar da önemli bir sistemdir.
  Drenaj sistemleri bitki ve çim köklerinin fazla sudan çürümesini önler
  Otomatik Sulama Sistemleri Su temini konusunda yaşanılan güçlüklerin giderek artması insanları suyun etkin kullanımı
  yönünde yeni çözüm arayışlarına yöneltmiştir. Özellikle park ve bahçeler gibi dış mekan kullanımlarında su tüketiminin büyük boyutlara ulaşması peyzaj düzenlemelerinde suyun olabildiğince az kullanıldığı yeni peyzaj düzenleme biçimlerinin geliştirilmesini gerektirmiştir. Uygun planlama ve tasarım Bir peyzaj planının oluşturulması su-etkin peyzaj düzenlemesi için ilk ve en önemli aşamadır. Hazırlanacak peyzaj planında düzenlemenin yapılacağı alana ilişkin bölgesel ve mikroklimatik koşullar, mevcut vejetasyon, topoğrafya, alanın kullanım biçimi ve en önemlisi bitkilerin su isteklerine göre gruplandırılması gibi konuların dikkate alınması
  gerekmektedir. Ayrıca bitkilerin ışık ve toprak istekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. İyi düşünülerek ve dikkatli bir biçimde hazırlanan peyzaj alanı fonksiyonel, estetik ve su-etkin bir peyzajın oluşturulmasında ve oluşturulan peyzajın sürekliliğinin sağlanmasında yol gösterici olması açısından önem taşımaktadır. Etkin sulama Etkin sulama yöntemlerinin kullanılması suyun
  dış mekanda etkin bir biçimde kullanımı açısından son derece önemlidir ve bu yöntemler klasik peyzaj yada kurakçıl peyzaj gibi her türlü peyzaj düzenleme için kullanılabilirler.Bu nedenle alanın
  boyutu, kullanım amacı ve uygulanacak peyzaj düzenleme anlayışına bağlı olarak en uygun sulama sisteminin oluşturulması amacıyla konuya yönelik bir ön etüdün titizlikle yapılması ve uzmanların denetiminde alana yönelik bir sulama projesinin oluşturulması oldukça önemlidir.

Yağmurlama sulama yöntemi avantajları
 Su kullanma randımanı yüksektir. Sulama suyunun az olduğu yerlerde bu sudan azami yararlanılabilir.

 Meyilli, arazi şekilleri (topoğrafya) bozuk yerlerde erozyona neden olmadan sulama
yapılabilir.
 Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprak üstüne
çıkmama durumunu ortadan kaldırır.
 İşletme masrafından ve işçilikten tasarruf sağlanır
 Toprak derinliği az, sığ ve geçirgen topraklar için en uygun sulama sistemidir.
 Özellikle denize yakın yerlerde rüzgarla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri, tozlar ve zararlı haşereler, yağmurlama ile yıkanabilir.
 Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkânı olduğundan; taban suyu yüksek, drenaj sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır.
 Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işletmeler kolay yürütülmektedir.
 Eriyebilir suni gübreler; sulama suyu ile birlikte işçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir.
 Sebze, narenciye bağ ve diğer meyvelikler dondan ve sıcaktan korunabilmektedir.

Damla sulama sistemi avantajları
 Rüzgâr hızına bağlı kalmaksızın gün içinde herhangi bir saatte sulama imkânı sağlar.
 Az su uygulamalarıyla bitkide stres yaratmadan yetiştiriciliğe olanak sağlar.
 Düşük basınçlarda sulama imkânı sağlandığından dolayı enerji gereksinimi azdır.
 Üründe önemli oranda kalite ve verim artışı sağlar (%20–90).
 Mahsul 2–3 hafta erken olgunlaşır.
 Kültürel işlemler daha kolay yapılır. İşgücü gereksinimi azalır.
 Yüzey akışı ve buharlaşma ile su kaybı çok az olup, %50 su tasarrufu sağlar.
 Sulama ile birlikte gübreleme ve ilaçlama yapılarak, etkinlikleri de artmaktadır.
Sulandırılmış gübre eriyiği kullanıldığından, köklerin yanma sorunu da yoktur.
 İyi bir toprak havalanmasını sağlar.
 Tüm alanın ıslatılması söz konusu olmadığından dolayı, hastalık ve yabancı ot gelişimini
en aza indirir. Çapalama işçiliği de düşüktür.
 Erozyonu ve toprak kaybını önlemektedir.
 Eğimli alanlarda kolaylıkla uygulanabilmektedir.
 Daha az toprak kompaktlaşması (sertleşmesi) sağlar.
 Çok az debili su ile geniş alanların sulanmasını kolaylaştırır. Kurulması ve kaldırılması
kolaydır.
 Kullanılabilir toprak suyunun yararlığı artar. Bitkiler daha iyi gelişir. Kaliteli, verimli ve
standart ürün elde edilir.
 Boru içine belirli aralıklarla yerleştirilen damlatıcılar suyun istenilen miktarlarda bitki
köküne verilmesini sağlar. Kısa aralıklı su uygulamaları ile sürekli tarla kapasitesi
sağlandığından bitki büyümesi düzenli olur.
 Tuz oranı yüksek olan suların dahi, sulamada başarı ile kullanılmasını sağlar. Bu sayede
bitkilerin tuzdan zarar görmeleri de azalır.
 Klasik sulama yöntemlerine göre %60 gübre ve ilaçlama tasarrufu sağlar.
 Yüzey akış ve derine sızma oluşturmadığından su besin kayıpları oluşmaz.

 Yeterli su imkânı olmayan alanlarda dahi sulama yapılabilmesine imkân verir.
 Bitkilere su ve gübre dağılımının eşit, dolayısıyla olgunlaşma ve tek elde hasat olanağı sağlanmasına imkân verir.
 Klasik sulama yöntemlerinin uygulandığı tarımda, bitki suya ulaşabilmek için daha fazla kök salar; fakat bu sistemde su direkt bitki köküne verildiği için bitki fazla kök salmaz ve özümlenmiş besin maddelerinin kök yerine ürüne gitmesi sağlanır.
 Damla sulama sistemi, havadaki nem oranını azalttığı için mantar gibi rutubetli ortamda yaygınlaşan hastalıkları ve bakterileri önemli ölçüde engeller.
 Damla sulama sistemi iklim koşullarına, bitkilerin özel isteklerine ve gelişme dönemlerine göre istenildiği zaman istenilen miktarlarda kolayca yapılabilir.
 Damla sulama sistemi üsten yapılan diğer sulama sistemleri gibi rüzgârdan, engebeli araziden ve sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez. 100% homojen yani eşit sulama imkânı verir.

Periyodik Bakım Hizmetleri
Bahçenizde yapılan mimari uygulama sonrasında bitkilerin yaşamını sürdürmesi, sağlıklı gelişmesi ve formlarını koruyarak görsel güzelliklerini devam ettirebilmesi için bakım hizmetleri gerekmektedir. Bakım hizmetlerimiz; aylık periyodik bakım, Sonbahar-Kış ve İlkbahar-Yaz genel bakımları gibi kollara ayrılmaktadır. Peyzaj bakım işleri kapsamında villa bahçesi ölçeğinden kurumsal bina bahçelerine kadar değişen bakım uygulamalarımızı periyodik veya yıllık bakım anlaşmaları ile gerçekleştirmekteyiz. Zen Peyzaj uzman kadrosuyla Çim Alan Bakımı, Bitki Bakımı, Gübreleme, Toprak Havalandırması ve İlaçlama hizmetlerini yapmaktadır.